ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

۱.سایز ۱۰ سانتی کد : ۱۳۰۱۶

ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

۲.سایز۱۴ سانتی کد :۱۳۰۱۷

ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

۳.سایز ۲۰ سانتی کد:۱۳۰۱۸

ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

ترموفیوز ۱۱۰ درجه

ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

ترموفیوز ۱۳۰ درجه

ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

ترموفیوز ۱۳۵ درجه

ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

ترموفیوز ۱۴۰ درجه

ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

ترموفیوز ۱۴۵ درجه

ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

ترموفیوز ۱۵۰ درجه

ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

ترموفیوز ۱۷۰ درجه

Call Now Button